1. حریم خصوصی و جرایم جنسی در پرتو آموزه های فقهی

زهرا معماریان؛ زهرا مصباحی شاکر؛ محدثه دوستی

دوره 9، شماره 34 ، تابستان 1397، ، صفحه 131-153

چکیده
  حریم خصوصی گستره ای از عقاید، اعمال، رفتارها، ویژگی ها و مختصات هر شخصی است که برای عموم مردم آشکار نیستت و وی بتهافشای آن رضایت ندارد و به ورود و نظارت دیگران عکس العمل نشان می دهد. حریم خصوصی خانواده در سیاست جرم شناسی اسلام،با نگاهی واقع بینانه به غریزه جنسی و پذیرش آن به عنوان امری ضروری در حیتات فتردی و اجتمتاعی، ولتی سترکی و زیتاده ...  بیشتر