فقه و مبانی حقوق
1. قراردادهای بین المللی، شرایط و لوازم آن در فقه اسلامی ‏

سیدمحمد حسین علم الهدی؛ سید محسن رزمی؛ مصطفی رجائی پور

دوره 8، شماره 31 ، پاییز 1396، ، صفحه 67-87

چکیده
  چکیده نمونه های فراوانی از دوران پس از تأسیس حکومت اسلامى در زمینه ی انعقاد قراردادهاى متعدد با کفار جهت تأمین صلح، امنیت، ‏روابط تجاری و امثالهم وجود دارند که مى‏تواند الهام‏ بخش حکومت هاى اسلامى قرار گیرند. قراردادها درنظام حقوقی اسلامی به دو ‏دسته ی کلی "قراردادهاى خاص (معین)" و "قراردادهاى عام (نامعین)" تقسیم مى‏شوند. قراردادهای ...  بیشتر