فقه و مبانی حقوق
1. بازخوانی مفهوم صدق و کذب با تعمیق در مرجعیت عرف

ابوالقاسم علیدوست؛ محمد جعفری

دوره 7، شماره 26 ، تابستان 1395، ، صفحه 75-94

چکیده
  صدق و کذب از مفاهیم عرفی است که در میان اهل لغت و فقها در مورد معیار صحیح آن بحث های فراوانی شده و در برخی موارد اختلاف نظر به چشم می خورد؛ از این رو در بسیاری از مسایل پیرامونی و مصادیق مشکوک، این نقاط اختلاف تسری پیدا کرده و آثار خود را در مفهوم شناسی و حکم شناسی عناوین مربوط به صدق و کذب نمایان می سازد. در این نوشته به بررسی این معیار ...  بیشتر