1. حریم خصوصی و جرایم جنسی در پرتو آموزه های فقهی

زهرا معماریان؛ زهرا مصباحی شاکر؛ محدثه دوستی

دوره 9، شماره 34 ، تابستان 1397، ، صفحه 131-153

چکیده
  حریم خصوصی گستره ای از عقاید، اعمال، رفتارها، ویژگی ها و مختصات هر شخصی است که برای عموم مردم آشکار نیستت و وی بتهافشای آن رضایت ندارد و به ورود و نظارت دیگران عکس العمل نشان می دهد. حریم خصوصی خانواده در سیاست جرم شناسی اسلام،با نگاهی واقع بینانه به غریزه جنسی و پذیرش آن به عنوان امری ضروری در حیتات فتردی و اجتمتاعی، ولتی سترکی و زیتاده ...  بیشتر

فقه و مبانی حقوق
2. تشریع امر به معروف و نهی از منکر و مسأله عفاف از منظر فقه و حقوق امامیه

زهرا معماریان؛ احمد مرادخانی

دوره 8، شماره 32 ، زمستان 1396، ، صفحه 61-80

چکیده
  از واجبات مورد تأکید امر به معروف و نهی از منکر است که با هدف تربیتی و مراقبت از فطرت الهی انسان ها تشریع شده است. همچنین از مسایل مورد تأکید دین مبین اسلام عفت است که به نیروی درونی تعدیل کننده شهوات و غرایز انسان اطلاق می شود. فلسفه جعل و تشریع امر به معروف و نهی از منکر تربیت انسان هاست. احساس مسئولیت آمر و ناهی نسبت به فرمان های الهی ...  بیشتر

فقه و مبانی حقوق
3. مسئولیت مدنی ناشی از فسخ و شرط فاسخ در قراردادها

زهرا معماریان؛ سید ابوالفضل حسینی سیرت؛ سید مهدی میرداداشی

دوره 8، شماره 31 ، پاییز 1396، ، صفحه 7-23

چکیده
  مسئولیت مدنی در معنی عام خود شامل دو بخش است: یکی مسئولیت قراردادی و دیگری مسئولیت خارج از قرارداد. مسئولیت قراردادی مسئولیتی است که در نتیجه تخلف از مفاد قرارداد خصوصی پدید می آید. همچنین مسئولیت خارج از قرارداد مسئولتی که ناشی از نقض قرارداد نیست بلکه ناشی از زیان و خسارتی است که شخصی به دیگری وارد می آورد و در نتیجه آن موظف به جبران ...  بیشتر

فقه و مبانی حقوق
4. بررسی تطبیقی احکام خانواده در فقه و حقوق امامیه

زهرا معماریان؛ احمد مرادخانی

دوره 8، شماره 29 ، بهار 1396، ، صفحه 35-60

چکیده
  خانواده، نهادی است که بر پایه ازدواج مرد و زن، شکل می گیرد و با تولید مثل، توسعه می یابد. اختلاف جنس از شرایط اساسی نکاح است. مرد در ضمن عقد نکاح متعهد می گردد مهریه را به زن تملیک و یا پرداخت آن را به او متعهد گردد. هرچیزی که شایستگی دارد ثمن یا اجرت اجاره قرار گیرد می تواند مهر نیز واقع شود. اگر چه پس از مباشرت، مالکیّت زوجه بر تمام مهر ...  بیشتر

فقه و مبانی حقوق
5. احکام تغییر جنسیت زوجین در فقه امامیه

احمد مرادخانی؛ زهرا معماریان

دوره 4، شماره 16 ، زمستان 1392، ، صفحه 27-47

چکیده
  تغییر جنسیت عبارت است از تبدیل یا تغییر جنسیت یک فرد از مذکر به مونث یا از مونث به مذکر. در باب عبادات افراد تغییر جنسیت داده بصورت کلی می توان گفت که جنسیت فعلی فرد ملاک تعلق تکالیف است. لذا هر گاه فردی به زن تغییر جنسیت دهد احکام زنان براو بار می شود. و هرگاه فردی به مرد تغییر جنسیت دهد احکام آقایان بر او بار می شود. در صورتی که فرد تغییر ...  بیشتر