نویسنده = اسماعیل آقابابائی‌بنی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تطبیقی معاونت در جرم از طریق ترک فعل در سامانه‌ی حقوقی ایران و انگلستان.

دوره 6، شماره 24، زمستان 1394، صفحه 53-75

امیر محمّدکریمی؛ سیددرید موسوی‌مجاب؛ اسماعیل آقابابائی‌بنی


2. معاونت در قتل عمدی؛ از منظر فقه جزایی و حقوق موضوعه

دوره 4، شماره 14، تابستان 1392، صفحه 7-29

امیر محمّد کریمی؛ سید درید موسوی مجاب؛ اسماعیل آقابابائی بنی