نویسنده = سید درید موسوی مجاب
تعداد مقالات: 3
1. عدالت جنسیتی و اشتغال زنان از منظر فقهی و حقوقی

دوره 8، شماره 32، زمستان 1396، صفحه 7-28

سید درید موسوی مجاب؛ سارا بشری


2. بررسی تطبیقی معاونت در جرم از طریق ترک فعل در سامانه‌ی حقوقی ایران و انگلستان.

دوره 6، شماره 24، زمستان 1394، صفحه 53-75

امیر محمّدکریمی؛ سیددرید موسوی‌مجاب؛ اسماعیل آقابابائی‌بنی


3. معاونت در قتل عمدی؛ از منظر فقه جزایی و حقوق موضوعه

دوره 4، شماره 14، تابستان 1392، صفحه 7-29

امیر محمّد کریمی؛ سید درید موسوی مجاب؛ اسماعیل آقابابائی بنی