فقه و مبانی حقوق
1. بررسی رضایت تقدیری در فقه و حقوق

رضا عاملی الهی؛ سید علیرضا حسینی

دوره 3، شماره 9 ، بهار 1391، ، صفحه 83-106

چکیده
  بررسی رضایت تقدیری درفقه و حقوق * رضا عاملی الهی * سید علیرضا حسینی چکیده: مسأله " رضایت تقدیری " در زمره مسائلی می باشد که درمیان قدما محل بحث نبوده است و شاید شیخ انصاری اولین شخصی است( در کتاب مکاسب) که به طرح این بحث پرداخته است . هماره در بین علمای معاصر در کفایت و عدم کفایت آن در دو بخش فقه و حقوق محل بحث واختلاف نظر بوده است.مفهوم مذکور ...  بیشتر