1. تبیین مازاد مال‌الاجاره در اجاره‌ی دوم در فقه اسلامی

سید مسیح حسینی؛ احمد مرادخانی

دوره 10، شماره 40 ، زمستان 1398، ، صفحه 1-19

چکیده
  با توجه به ماده 466 ق.م «اجاره، عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره می‌شود» و همچنین ماده 474 ق.م مقرر می‌دارد: «مستأجر می‌تواند عین مستأجره را اجاره دهد، مگر اینکه در عقد اجاره خلاف آن شرط باشد»؛ ولی در ماده 10 قانون مالک و مستأجر آمده است: «مستأجر نمی‌تواند منافع مورد اجاره را کلاً یا جزئاً یا به نحو اشاعه ...  بیشتر

فقه و مبانی حقوق
2. بررسی فقهی و حقوقی قاعده عطف بما سبق نشدن قوانین با تأکید بر مقوله‌ی قصاص

احمد مرادخانی؛ سیدمسیح حسینی؛ سید محمد مهدی احمدی؛ علیرضا عسگری

دوره 2، شماره 8 ، زمستان 1390، ، صفحه 7-24

چکیده
  مقوله ی عطف بما سبق نشدن قوانین و سیطره ی شمولیت این قاعده ، خصوصاً در بحث قصاص ، حائز اهمیت و محل تأمل می باشد. شیوه ی عمل و نگرش مقنن در باب احکام شرعی، مبنی بر عدم اعمال قاعده ی موصوف می باشد که نتیجتاً، موجب بی عدالتی در در فرآیند کیفری را به بار خواهد آورد مداقَه در متن رأی وحدت رویه شماره 45– 25/10/1365«ماده 6 قانون راجع به مجازات ...  بیشتر