1. تبیین مازاد مال الاجاره در اجاره دوم در فقه اسلامی

سید مسیح حسینی؛ احمد مرادخانی

دوره 10، شماره 40 ، زمستان 1398

چکیده
  با توجه به ماده 466ق.م اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره می شود و همچنین ماده 474ق.م مقرر می دارد : مستأجر می تواند عین مستأجره را اجاره دهد ، مگر این که در عقد اجاره خلاف آن شرط باشد،ولی در ماده 10 قانون مالک و مستأجر آمده است : « مستأجر نمی تواند منافع مورد اجاره را کلاً یاجزئاً یا به نحو اشاعه به غیر انتقال دهدیا ...  بیشتر

فقه و مبانی حقوق
2. بررسی فقهی و حقوقی قاعده عطف بما سبق نشدن قوانین با تأکید بر مقوله‌ی قصاص

احمد مرادخانی؛ سیدمسیح حسینی؛ سید محمد مهدی احمدی؛ علیرضا عسگری

دوره 2، شماره 8 ، زمستان 1390، ، صفحه 7-24

چکیده
  مقوله ی عطف بما سبق نشدن قوانین و سیطره ی شمولیت این قاعده ، خصوصاً در بحث قصاص ، حائز اهمیت و محل تأمل می باشد. شیوه ی عمل و نگرش مقنن در باب احکام شرعی، مبنی بر عدم اعمال قاعده ی موصوف می باشد که نتیجتاً، موجب بی عدالتی در در فرآیند کیفری را به بار خواهد آورد مداقَه در متن رأی وحدت رویه شماره 45– 25/10/1365«ماده 6 قانون راجع به مجازات ...  بیشتر