فقه و مبانی حقوق
1. توارث در فرض اختلاف مذاهب

مریم کهنسال؛ سیذمهدی میرداداشی؛ محمد صادقی

دوره 9، شماره 35 ، پاییز 1397، ، صفحه 91-109

چکیده
  تقسیم ارث بین وراث متوفی، امری است که هر یک از ادیان مختلف الهی و مذاهب آنها در خصوص آن احکام و قواعد خاص خود را دارند. با عنایت به اینکه در فقه مذاهب در حوزه ارث اختلافاتی وجود دارد، به طور مثال برخی نهادها مانند عول و تعصیب در فقه ما مسموع نیست، در قوانین کشور در راستای احترام به پیروان مذاهب دیگر و دیگر ادیان الهی، قواعد ارث آنان در ...  بیشتر

فقه و مبانی حقوق
2. قائم مقامی در مطالبه زیان از منظر مسوولیت مدنی

مقداد صالحی؛ ابراهیم دلشاد معارف؛ محمد صادقی

دوره 6، شماره 23 ، پاییز 1394، ، صفحه 123-148

چکیده
  قائم مقامی در مطالبه زیان از منظر مسوولیت مدنی مقدادصالحی* ، ابراهیم دلشاد معارف **، محمد صادقی*** چکیدهورود زیان یکی از شرایط اساسی مسوولیت مدنی است و تا زمانی که ضرر واقع نشود موضوعی برای جبران وجود ندارد ، ضرر که با دیدگاه فقهی منقسم به سه قسم مالی ، معنوی و بدنی است زمانی قابلیت جبران دارد که شرایط آن فراهم باشد من جمله این که؛ ضرر ...  بیشتر

فقه و مبانی حقوق
3. بیع سلم در مذاهب اسلامی

محمد صادقی

دوره 5، شماره 18 ، تابستان 1393، ، صفحه 29-48

چکیده
  عقد سلم یکی از اقسام عقد بیع است که در آن ثمن نقدی پرداخت می شود و مبیع در آینده تهیه شده یا ساخته می شود ودر اختیار مشتری قرار می گیرد . نسبت به تعریف اصطلاحی سلم در مذاهب مختلف ، اختلاف نظر وجود دارد . برخی آن را بیع شئ موصوف در ذمه بالفظ سلم دانسته و برخی آن را خرید مال مدت‌دار به نقد می‌دانند. فقها اتفاق دارند براین که عقد سَلَم از نظر ...  بیشتر

فقه و مبانی حقوق
4. موانع ازدواج در مذهب شافعی

محمد صادقی

دوره 5، شماره 17 ، بهار 1393، ، صفحه 33-55

چکیده
  موانع ازدواج عبارتند از: قرابت، شوهر داشتن زن، داشتن چهار زن، ازدواج در عده، جمع بین برخی از زنان، کفر، لعان و احرام.قرابت (خویشاوندی) اعم از نسبی، سببی و رضاعی در پاره‌ای درجات، مانع نکاح است. خویشانی که نکاح با آنها به علت قرابت ممنوع است، محارم نامیده می‌شوند.محارم نسبی عبارتند از مادر ، دختر ، خواهر؛ عمه؛ خاله، دختران برادر و دختران ...  بیشتر

فقه و مبانی حقوق
5. مهر در مذهب شافعی

محمد صادقی

دوره 4، شماره 16 ، زمستان 1392، ، صفحه 93-114

چکیده
  مهر یا صداق مالی است که زن بر اثر ازدواج مالک آن شده و مرد ملزم به پرداخت آن به زن می‌‌شود. در آمیزش به شبهه، نکاح فاسد و از بین بردن بضع زن نیز مهر مطرح می‌گردد. مهری که به موجب عقد ازدواج تعیین شده باشد را مهرالمسمی گویندکه ممکن است عین معین ، عین کلی، منفعت یا عمل باشد. مهرالمسمی لازم است مالیت داشته باشد، منفعت عقلائی مشروع داشته ...  بیشتر

فقه و مبانی حقوق
6. عیوب موجب فسخ نکاح در مذهب حنفی و شافعی

محمد صادقی

دوره 4، شماره 15 ، پاییز 1392، ، صفحه 87-106

چکیده
  از دیدگاه حنفیه عیوبی که موجب حق مطالبة فسخ نکاح می‌شود، عبارتند از عنن، جب وخصاء، اما سایر موارد، هرچند شدید باشد (با شرط یا بدون شرط) موجب فسخ نکاح نمی‌شود؛ مثلاً جذام، برص و مانند آن خواه قبل از عقد ایجاد شده یا بعد از عقد و خواه شرط سلامت شده یا نشده باشد، موجب ایجاد حق فسخ نمی‌شود.در صورت مجبوب بودن شوهر، زن با پنج شرط حق فسخ دارد ...  بیشتر

فقه و مبانی حقوق
7. احکام مهر در مذهب حنفی

محمد صادقی

دوره 4، شماره 14 ، تابستان 1392، ، صفحه 91-117

چکیده
  در این مقاله، موضوعاتی مانند نکاح شغار، تفویض مهر، تغییرات مهر، حق حبس زوجه، مشروط بودن مهر، کفائت، اختلاف در مهر، مهری سری و آشکار، تصرف صبی در زوجه، و جهیزیه مورد بحث قرار می‌گیرد.نکاح شغار عبارت است از این که مرد دختر خودش را به تزویج پسر شخص دیگر در آورد در مقابل این که دختر او نیز به تزویج پسر این شخص درآید؛ حکم نکاح شغار از دیدگاه ...  بیشتر

فقه و مبانی حقوق
8. انعقاد عقد ازدواج درمذهب شافعی

محمد صادقی

دوره 3، شماره 12 ، زمستان 1391، ، صفحه 109-127

چکیده
  اصل در ازدواج، اباحه است، اما به دلیل حالات مختلفی که ممکن است شخص پیدا کند، ازدواج احکام متفاوتی دارد: مستحب ،،واجب ، استحباب در ترک (انجامش خلاف اولی است) ،مکروه ،افضل .خواستگاری ممکن است صریح و یا با تعریض و کنایه باشد .نکاح دارای 5 رکن است: صیغه، زوج، زوجه، ولی، شاهد. نکاح با صیغة عقد منعقد می‌شود و صیغه عبارت است از: ایجاب و قبول. ایجاب ...  بیشتر

فقه و مبانی حقوق
9. شرایط ازدواج در مذهب حنفی

محمد صادقی

دوره 3، شماره 11 ، پاییز 1391، ، صفحه 119-140

چکیده
  چکیده : شرایط عقد ازدواج در مذهب حنفی عبارتند از: شرایط انعقاد، شرایط صحت، شرایط نفوذ و شرایط لزوم.شرایط انعقاد مربوط به ایجاب و قبول و صیغة عقد است مانند وقوع ایجاب و قبول در یک مجلس و تطابق ایجاب و قبول و این‌که هریک از متعاقدین کلام دیگری را بشنود و بفهمد .همچنین عاقد باید اهلیت صدور لفظ را داشته باشد؛ یعنی دارای عقل و تمیز باشد، بنابراین ...  بیشتر

فقه و مبانی حقوق
10. انعقاد عقد ازدواج در مذهب حنفی

محمد صادقی

دوره 3، شماره 10 ، تابستان 1391، ، صفحه 7-28

چکیده
  در بحث انعقاد عقد ازدواج در مذهب حنفی ابتدا به مبحث خواستگاری پرداخته و شروط آن مانند صلاحیت زن برای ازدواج و عدم خواستگاری قبلی بیان شده و عدول از خواستگاری مورد بررسی قرار می گیرد .برای تحقق رابطة زوجیت باید عقد ازدواج منعقد گردد. عقد ازدواج نیز مانند سایر عقود دارای ارکان و شرایطی است. ارکان، اموری است که قوام شئ به آن است و ماهیت ...  بیشتر

فقه و مبانی حقوق
11. انواع ، شرایط و اسباب مهر در مذهب حنفی

محمد صادقی

دوره 3، شماره 9 ، بهار 1391، ، صفحه 7-32

چکیده
  مهر به دو قسم مهرالمسمی و مهرالمثل تقسیم می‌شود.مهرالمسمی،مهری است که در عقد ازدواج تعیین می‌شود یا بعد از عقد (در صورت نبودن مهرالمسمی در عقد) به وسیلة زوجین تعیین می‌گردد.مهرالمثل ،مهری است که برای تعیین آن به امثال و همانندهای زن مراجعه می‌شود.در موارد زیر مهرالمثل واجب می‌شود. 1ـ در عقد صحیح، مهر تعیین نشده باشد. 2ـ در عقد، عدم ...  بیشتر

12. شرایط ایجاد قرابت رضاعی از دیدگاه امامیه و حنفیه

محمد صادقی

دوره 2، شماره 8 ، زمستان 1390، ، صفحه 51-76

چکیده
  رضاع یکی از راههای ایجاد قرابت است . شرایط ایجاد قرابت رضاعی در فقه امامیه عبارتند از این که شیر زن از حمل مشروع حاصل شده باشد، شیر مستقیم از پستان مکیده شده باشد،طفل لا اقل یک شبانه روز و یا 15 دفعه متوالی شیر کامل خورده باشد ، شیر خوردن طفل قبل از تمام شدن دو سال از تولد او باشد، و مقدار شیری که طفل خورده است از یک زن و از یک شوهر باشد . ...  بیشتر

فقه و مبانی حقوق
13. نفقه در مذهب حنفی

محمد صادقی

دوره 2، شماره 7 ، پاییز 1390، ، صفحه 93-113

چکیده
  نفقه عبارت است از تأمین مخارج شخصی مانند غذا، لباس، مسکن و امثال آن.نفقه در مورد زوجیت و قرابت مطرح می‌شود؛ نفقه در زوجیت، به معنی وجوب پرداخت نفقة زوجه توسط زوج و در قرابت، به معنی وجوب پرداخت نفقة اقارب از ارحام توسط اقارب می‌باشد. برای وجوب نفقة زوجه به کتاب، سنت، اجماع و قیاس استناد شده است.از کتاب به آیة «وعلی المولود له رزقهن ...  بیشتر

فقه و مبانی حقوق
14. موانع ازدواج (محرمات) در مذهب حنفی

محمد صادقی

دوره 2، شماره 6 ، تابستان 1390، ، صفحه 107-133

چکیده
  موانع ازدواج اموری است که عدم آنها در نکاح شرط است و وجود آنها مانع صحت نکاح می‌باشد.هر زنی به حسب طبیعت و فطرت، صلاحیت ازدواج دارد و می‌تواند محل عقد ازدواج واقع گردد، اما نسبت به مرد معین ممکن است صلاحیت برای ازدواج نداشته و محل عقد واقع نگردد. یعنی ممکن است ازدواج مرد معین با او جایز و صحیح باشد و ممکن است حرام و نامشروع باشد و این ...  بیشتر