فلسفه اسلامی
1. وجود از منظر افلاطون و ابن سینا

مجتبی جلیلی مقدم

دوره 4، شماره 13 ، بهار 1392، ، صفحه 29-53

چکیده
  چکیده بحث وجود اساسی ترین مسئله در تاریخ طولانی فلسفه بوده و ذهن متفکران را به خود مشغول داشته است. افلاطون و ابن سینا در مقام بزرگ ترین فلاسفه درباب وجود دیدگاه های بدیعی داشته اند که در این نوشتار بر آنیم تا با روش و نگاهی تحلیلی به مبانی این دو فیلسوف بدانها پرداخته و با یکدیگر مقایسه کنیم تا نشان دهیم که این دو دیدگاه درباب وجود چه ...  بیشتر

فلسفه اسلامی
2. بررسی انتقادی سودگرایی میل

مجتبی جلیلی مقدم؛ حسین معصوم

دوره 2، شماره 6 ، تابستان 1390، ، صفحه 31-56

چکیده
  چکیدهسودگرایی یکی از تأثیرگذارترین مکاتب اخلاقی است که توسط جان استوارت میل به اوج اعتبار خویش رسید؛ هرچند میل سودگرایی را ابداع ننمود اما تفسیری جاودان از آن ارائه کرد و با اصلاحات و نوآوری هایی که در سودگرایی بنتام بوجود آورد فایده گرایی بنتام را که زیر تیغ انتقادات شدیدی قرار داشت تعدیل نمود و به انتقادات بسیاری پاسخ داده و سودگرایی ...  بیشتر