1. بررسی مفهوم خبره و خبرگی در اندیشۀ اسلامی

مهدی فدایی مهربانی؛ ناصر گروسی؛ سعید جهانگیری

دوره 11، شماره 43 ، پاییز 1399، ، صفحه 1-18

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی مفهوم خبره و خبرگی در اندیشۀ اسلامی است. در این راستا و با روش توصیفی – تحلیلی ضمن تبیین جایگاه مفهوم خبرگی در ادبیات سیاسی اسلامی، نشان داده شد که مسلمانان چه درکی از مفهوم خبرگی داشته‌اند و این درک، چگونه به‌مثابۀ یکی از معیارهای تعیین حدود و مختصات مفهوم سیاست در اسلام عمل کرده است. شریعت به‌مثابه یک متن، ...  بیشتر