1. دستاوردهای کرامت انسانی در صدور حکم

فرحناز ناظری شربیانی؛ علیرضا صابریان

دوره 10، شماره 40 ، زمستان 1398، ، صفحه 1-14

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی اهمیت توجه و پایبند بودن به کرامت انسانی و حقوق بزه‌دیده­ و بزه­کار، شاکی و متهم و میزان مجازات در یک سیستم کیفری است. روش تحقیق توصیفی – تحلیلی بوده و تلاش شد تا به این سؤال پاسخ داده شود که دستاوردهای کرامت انسانی در صدور حکم چیست؟ نتایج نشان داد کهکرامت انسانی به عنوان یک اصل جهان‌شمول دینی و اسلامی و یک ...  بیشتر